1. Quyền sở hữu: Thương hiệu "Sushi Yui" là tài sản sở hữu của Công ty Sushi Yui và được bảo vệ bởi các quy định pháp luật về thương hiệu. Mọi hành vi sử dụng trái phép, sao chép, phát hành lại hoặc thương mại hóa thương hiệu "Sushi Yui" đều bị nghiêm cấm.


2. Mục đích sử dụng: Thương hiệu "Sushi Yui" chỉ được sử dụng với mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty Sushi Yui. Không được sử dụng thương hiệu "Sushi Yui" cho mục đích bôi nhọ, phỉ báng hoặc gây rối trật tự công khai.


3. Phạm vi sử dụng: Thương hiệu "Sushi Yui" chỉ được sử dụng trên các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động do Công ty Sushi Yui tổ chức hoặc tài trợ. Không được sử dụng thương hiệu "Sushi Yui" trong bất kỳ hoạt động nào mà không được phép bởi Công ty Sushi Yui.


4. Thay đổi và chỉnh sửa: Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của thương hiệu "Sushi Yui" mà không được sự đồng ý của Công ty Sushi Yui.


5. Trách nhiệm: Công ty Sushi Yui không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những hậu quả phát sinh do việc sử dụng trái phép hoặc sai mục đích của thương hiệu "Sushi Yui".


6. Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng thương hiệu "Sushi Yui" sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.


7. Hiệu lực: Điều khoản sử dụng cho thương hiệu "Sushi Yui" có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên trang web của Công ty Sushi Yui.